Labas,

Sveiki atvykę į

Krivilę!

Pirkimo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Kirvilė“, juridinio asmens kodas  154272478,  adresas – Šviesos g. 4-6, Anykščiai. Telefonas: +370 698 41815, el. paštas: info@kirvile.lt

1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.5. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo el. svetainėje www.kirvile.lt taisyklės“.

1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis el. svetainės www.kirvile.lt paslaugomis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei užsakymo formoje pažymėjęs varnelę prie teiginio „Užsakydamas prekes, patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su Pardavėjo nustatytomis Pirkimo taisyklėmis, Privatumo politikos”. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.kirvile.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo puslapyje metu. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

2.3. Įsigyti prekių el. svetainėje www.kirvile.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes.

2.4. Pirkėjas, naudodamasis el. svetainės  paslaugomis, privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir el. svetainėje  viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas interneto svetainėje www.kirvile.lt užsisako prekes el. būdu užpildydamas ir pateikdamas užsakymą.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose užsakymo informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Tikslaus UAB „KIRVILĖ“ siūlomos prekės(-ių) užsakymo užtikrinimo tikslu, Pardavėjas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, susisiekia su Pirkėju telefonu, suderindamas visas užsakymo aplinkybes ir patvirtindamas užsakymą.

3.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje  suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, jei reikalingas pristatymas – tikslų pristatymo adresą), nurodęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politikos, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir užsakymas patvirtinamas Pardavėjo telefoniniu pranešimu, kurio metu konkretizuojamos užsakymo sąlygos (nustatoma prekių pristatymo kaina ir kt.). Pardavėjui patvirtinus užsakymą, Pirkėjui siunčiamas pranešimas apie užsakymo patvirtinimą kartu su išankstine PVM sąskaita faktūra.

3.5. Laikoma, kad UAB „KIRVILĖ“ patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas  internetinės svetainės www.kirvilė.lt duomenų bazėje.

3.7. Pirkėjo pageidavimu Pardavėjas gali pasiūlyti ir kitų el. svetainės  asortimente nepateiktų prekių ar paslaugų, susijusių su medienos gaminių pardavimu, apdaila ir montavimu. Tokių prekių ir paslaugų užsakymas kiekvienu atveju suderinamas su Pirkėju individualiai, susisiekiant telefonu +370 698 41815 ar el. paštu info@kirvile.lt

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. svetainėje  www.kirvile.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.kirvile.lt privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Pardavėjo, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir paslaugas, priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas privalo jas atsiimti prekių atsiėmimo vietoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

5.3. Pasikeitus Pirkėjo užsakymo formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie juos informuoti.

5.4. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų el. svetainės www.kirvile.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti svetainėje esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti el. svetainės www.kirvile.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti siūlomų prekių ir paslaugų asortimentą, apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti papildomai atsiradusias paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. svetainės  darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tvarkymui.

6.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjo pateikto užsakymo, jei baigėsi Pirkėjo pageidaujamų prekių atsargos, taip pat, jei užsakymas pateiktas asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės jo pateikti.

6.8. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Bendrovės dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje svetainėjewww.kirvile.lt  nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis svetainės  teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai el. svetainėje  suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos nustatyta tvarka, laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

7.4. Informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų svetainės  funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas el. svetainėje laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų svetainės www.kirvile.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali suteikti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. UAB „KIRVILĖ“ pasilieka teisę keisti Prekių kainas, pasikeitus PVM dydžiui.

8.2. Už užsisakytas Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:

8.2.1. Naudojantis el. bankininkyste ar banko pavedimu pagal Pardavėjo pateiktą išankstinę PVM sąskaitą – faktūrą.

8.2.2. Grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo vietoje – Medelyno g. 4, Jūrė, Kazlų Rūda

8.3. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų:

9.1.1. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai suderinami su Pirkėju užsakymo suderinimo metu. Daugiau informacijos apie Prekių pristatymą skiltyje Prekių pristatymas.

9.1.2. Prekes Pirkėjas pasiima nemokamai Prekių atsiėmimo vietoje – Medelyno g. 4, Jūrė, Kazlų Rūda

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Pardavėjo siūlomą prekių pristatymo paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Prekių atsiėmimo vietoje. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

9.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis užsakymo sąlygose suderintais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti prekės (-ių) būklę bei pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.8. Jei remiantis Taisyklių  9.3 punktu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

9.9. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos el. svetainėje  siūlomos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo el. svetainėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustruojamojo pobūdžio. Pirkėjas supranta, kad jo naudojamo kompiuterio ar kito el. įrenginio ekrano parametrai gali netiksliai atspindėti prekės spalvas ar kitas vizualines savybes, todėl prekės gali skirtis nuo jų atvaizdų, esančių el. svetainėje.

10.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms taikoma galiojančių teisės aktų numatyta garantija (įstatyminė kokybės garantija). Skirtingoms Prekėms ar Prekių rūšims gali būti teikiama speciali Prekių gamintojo arba Pardavėjo teikiama garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša, pateikdamas aiškų rašytinį pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@kirvile.lt Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pateikta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.5 punkte numatytos nuostatos. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka taip pat numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@kirvile.lt

11.2.2. Įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis LR CK 6.362 str., Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11.2.3. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.2.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.3.4. Pirkėjui norint grąžinti netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@kirvile.lt pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

11.3.4.3. pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant Prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš 11.3.2 punkto reikalavimą.

11.3.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per galiojančių teisės aktų nustatytą kokybės garantijos terminą.

11.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.3.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.5 punktu.

11.3.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t. t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.3.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su tam tikromis specifinėmis prekėmis kartu pateikiamuosiuose garantiniuose talonuose.

11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas Pardavėjui pateikus/pristačius ne tas prekes

11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@kirvile.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 698 41815. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1., 11.2. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo naudojama, nesugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (nepraradusi prekinės išvaizdos), Pirkėjas nepažeidė Medienos sandėliavimo taisyklių ir turi įrodymus, kad prekes pirko iš Pardavėjo – visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, originalia pakuote.

11.5.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas gali jas pristatyti į Prekių atsiėmimo vietą, adresu Janonio g. 1, Panevėžys, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@kirvile.lt arba Pirkėjas jas pats pristato į Prekių atsiėmimo vietą.

11.5.3. Jei Pirkėjas el. svetainėje www.kirvile.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.5.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.5.4. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1, 11.2 punktuose numatytomis teisėmis atsisakyti pirkimo sutarties ar grąžinti tinkamos kokybės Prekę, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.5.5. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1-11.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.5.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.5.7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 11.1. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11.5.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

11.5.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. svetainė  www.kirvile.lt

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. svetainės www.kirvile.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Bendrovės Privatumo politika.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

13.2. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarko, kai gauna aiškų Pirkėjo sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

13.3. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi, laikantis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugai taikytinų teisės aktų nuostatų.

13.4. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

13.4.1. pasirengimo sudaryti sutartį;

13.4.2. sutarties sudarymo ir vykdymo;

13.4.3. paslaugų gerinimo ir analizės;

13.4.4. duomenų subjektų užklausų, prašymų, skundų nagrinėjimo;

13.4.5. tiesioginės rinkodaros;

13.4.6. darbuotojų atrankų tikslu.

13.5. Savo asmens duomenų atžvilgiu duomenų subjektas turi šias teises:

13.5.1. Teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

13.5.2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

13.5.3.  Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

13.5.4. Reikalauti ištrinti duomenis (teisę būti pamirštam);

13.5.5 Teisę apriboti duomenų tvarkymą;

13.5.6. Teisę į duomenų perkeliamumą.

13.6. Pirkėjas, norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipiasi į Pardavėją el. paštu info@kirvile.lt Pardavėjas informuoja, kad kilus abejonėms dėl Pirkėjo tapatybės Pardavėjas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Pirkėją identifikuotų.

13.7. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, pateikti Pardavėjui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Pirkėjo pateiktą prašymą.

13.8. Pirkėjas, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei mano, kad jo teisės buvo pažeistos – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Pardavėjas rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais Pardavėjo asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

13.9. Pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės nustatytos Pardavėjo patvirtintoje Privatumo politikoje.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. svetainės www.kirvile.lt skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl el. svetainėje www.kirvile.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (www.vvtat.lt